האופציה הימית השדרה הכחולה
18 מרס 2014

האופציה הימית השדרה הכחולה

האופציה הימית השדרה הכחולה

במסמךהנוכחיאנומביאיםלידיעתהנוגעיםבדברפתרוןלאחדהקשייםבמימושרעיוןהקמתהאייםהמלאכותייםביםהתיכון,

והואהמחסורבחומרמילוילהקמתאייםבישראל. למיכאלבורטכותבהפרקעלהשדרההכחולהישרעיוןהיכוללתתמענהלמגבלהזו,

והואמציעלהתחיללנסותאתישימותו.

מידע נוסף